Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Erosie Overijse - versterkt oevers IJsse

Posted on do, 09/24/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Provincie pakt erosie in Overijse aan en versterkt oevers IJsse
 
De provincie Vlaams-Brabant werkt, samen met de gemeente Overijse en de landbouwers, aan de bestrijding van de water- en modderoverlast aan de Broensdelle in Overijse. Ook de oevers van de IJsse worden versterkt.

Erosiebestrijding aan de Broensdelle in Overijse
 
De provincie Vlaams-Brabant geeft geld voor de aanleg van een houthakseldam die een eind moet maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast ter hoogte van de Broensdelle
 
Erosiebestrijding is belangrijk. Wij zijn blij dat de gemeente Overijse maatregelen neemt en willen graag met financiële steun over de brug komen.
 
Nabij de Broensdelle ligt een groot landbouwgebied met weilanden en akkers. De hellingen maken het gebied gevoelig voor erosie. Dit had tot gevolg dat de Broensdelle al vaak getroffen werd door water- en modderoverlast.
Om de schade door erosie te beperken hadden de landbouwers eerder al beheerovereenkomsten afgesloten. Omdat die maatregelen niet volstaan om het probleem op te lossen, komt er nu bijkomend een houthakseldam.
Die houthakseldam vangt afstromende modderstromen op en werkt als een filter. Zand- en klei-deeltjes blijven achter de dam, terwijl het water vertraagd wegsijpelt.
 
De provincie Vlaams-Brabant kent aan dit project een subsidie van ruim 10.000 euro toe. 
Dit is het eerste erosiebestrijdingsproject dat we in Overijse subsidiëren, maar ondertussen werkt de erosiecoördinator van de provincie al samen met de gemeente aan oplossingen voor andere knelpunten in de gemeente. Wij willen op vijf jaar tijd de grootste erosieproblemen in onze provincie oplossen.
 
 
Versteviging van de oevers van de IJsse in Overijse
 
De provincie Vlaams-Brabant gaat op twee plaatsen de uitgespoelde oevers van de IJsse herstellen.
Als beheerder van waterlopen kijken we geregeld de toestand van de waterlopen na. Tijdens onze inspectieronde van de voorbije maanden stelden we vast dat het talud van de IJsse op twee plaatsen sterk was uitgespoeld.
 
Stroomopwaarts van het centrum van Overijse, ter hoogte van de Hagaardbosweg, dienen beide oevers  over een lengte van 16 meter te worden hersteld. Langs de Dreef, de gewestweg N253, is de oude oeverbescherming met palen en matten langs rechteroever van de waterloop in zeer slechte staat.
Op beide plaatsen komt er een nieuwe oeverbescherming met ruwe steen in combinatie met houten palen en kantplanken.
 
Omdat er ter hoogte van de Dreef een fietspad naast de waterloop ligt, willen we de schade zo snel mogelijk herstellen. Wij hebben hiervoor onmiddellijk 20.500 euro vrijgemaakt en de aannemer, die de gewone onderhoudswerken uitvoert in het zuidelijk deel van het Dijlebekken, opdracht gegeven om de werken uit te voeren.

Tags: 

posticon Provincie en Lubbeek bestrijden samen water- en modderoverlast

Posted on di, 07/14/2015 - 10:23 by Monique Swinnen

Provincie Vlaams-Brabant en Lubbeek leggen erosiepoelen aan op de Gellenberg.Provincie en Lubbeek leggen erosiepoelen aan op de Gellenberg

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Lubbeek hebben dammen en erosiepoelen aangelegd om de water- en modderoverlast langs de Gellenberg te voorkomen.

Water- en modderoverlast op de Gellenberg

Vroeger was er geregeld water- en modderoverlast langs de Gellenberg. Huizen en tuinen werden beschadigd, en de riolering raakte toegeslibd.
Die problemen zijn nu van de baan. Water en modder, die van de velden afstromen, worden opgevangen door aarden dammen en in twee erosiepoelen gebufferd. Daar bezinkt het zand en het water wordt vertraagd afgevoerd.

Provincie en Lubbeek bestrijden samen erosie

De werken kaderen in de uitvoering van het goedgekeurde erosiebestrijdingsplan van onze gemeente. Dit knelpuntgebied is een hoge prioriteit in dit plan.

Omdat we veel belang hechten aan erosiebestrijding, hebben we 3 erosiecoördinatoren vrijgesteld om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen op het terrein. Bovendien geven we ook subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van werken, bovenop de subsidies van het Vlaams gewest. De gemeenten moeten maar 10 procent van de kosten zelf dragen.

Om de problemen van water- en modderoverlast ter hoogte van de Gellenberg op te lossen, waren verschillende maatregelen nodig. Zo werden er twee erosiepoelen, met een buffercapaciteit van respectievelijk 500 en 400 kubieke meter, aarden dammen tussen de landbouwpercelen en de tuinen langs de Gellenberg, een 14 meter brede geprofileerde grasbufferstrook en een buffergracht aangelegd. De erosiepoelen, aarden dammen, geprofileerde grasbufferstrook en grachten worden na de werken ingezaaid met gras, zodat ze volledig geïntegreerd worden in het landschap.

Provinciale erosiecoördinatoren voor alle gemeenten

posticon Op bever-werkbezoek in Zandhoven

Posted on ma, 07/13/2015 - 11:45 by Monique Swinnen

Werkbezoek zandhoven Viersels Gebroekt

 

 

In Vlaams-Brabant hebben beverfamilies een vaste plek gevonden in de omgeving van de Winge en de molenbeek.
Door hun ijverige dammen bouwen stuwen zij het waterpeil in de omgeving omhoog. De provincie Antwerpen heeft een experiment lopen om de bever en de wateroverlast te verzoenen. Ik bracht een bezoek aan de werken in het Viersels Gebroekt te Zandhoven in aanwezigheid van Rik Rötger, gedeputeerde Antwerpen. 
Een prachtige omgeving maar geen bever gespot ;-)

posticon Wachtbekken Grimbergen werkt.

Posted on ma, 06/30/2014 - 13:59 by Monique Swinnen

Tijdens de zware regenval van zaterdag bewees het wachtbekken ‘Nekkerbos’ in Grimbergen haar dienst. De Maalbeek, die in het verleden voor heel wat wateroverlast gezorgd heeft, overstroomde hierdoor niet.

Tijdens de onweersbui van zaterdagnamiddag lieten de schuiven van ons wachtbekken in Grimbergen maar een beperkt debiet door. Hierdoor bleef de Maalbeek deze keer wel binnen haar oevers. Na het onweer gingen de schuiven weer open en stroomde het gebufferde water weer weg. Het wachtbekken is nu duidelijk klaar en kan tijdens de volgende onweersbuien opnieuw Grimbergen beschermen.

De beperkte wateroverlast die er zaterdag toch was, had niets te maken met overstromingen vanuit de Maalbeek, maar met water dat afstroomt van velden en wegen.
Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook minder modder van de velden stroomt, werkt onze provinciale erosiecoördinator samen met de gemeente Grimbergen, maatregelen uit, onder andere voor het knelpunt 'Hof ter Weerde'.

posticon 1.425 Km waterlopen beheren

Posted on wo, 05/28/2014 - 11:48 by Monique Swinnen

PROVINCIE GAAT 1.425 KM WATERLOPEN BEHEREN

Op vraag van de provincie en 51 Vlaams-Brabantse gemeenten heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag het waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant ingrijpend veranderd. Bij de 950 km waterlopen die de provincie vandaag al beheert, komen er op 1 december 475 km bij.

Tags: 

posticon Nieuwe bedding Sint-Genesius-Rode

Posted on wo, 04/30/2014 - 00:00 by Monique Swinnen

NIEUWE BEDDING VOOR DE MOLENBEEK IN SINT-GENESIUS-RODE

De provincie Vlaams-Brabant heeft ervoor gezorgd dat de Molenbeek in Sint-Genesis-Rode in een nieuwe bedding stroomt. De nieuwe bedding bevindt zich op de site waar tot voor enkele jaren de papierfabriek Novarode stond.

Tot voor enkele jaren lagen langs de Stationsstraat in Sint-Genesius-Rode de bedrijfsterreinen van de voormalige papierfabriek Novarode. Voor deze site werd een Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt waarbij het hoofdzakelijk tot woongebied heringericht wordt. Op ons aandringen kreeg de Molenbeek, een waterloop van de tweede categorie, tijdens de herinrichting van de site een heel nieuwe bedding.Het is ook een mooi voorbeeld van hoe de overheid en de privé kunnen samenwerken om mooie projecten te verwezenlijken.

Molenbeek als voormalige fabrieksriool

De Molenbeek stroomde onder de fabrieksterreinen door een lange overwelving van bijna 350 meter. Aan de stroomopwaartse zijde bevond zich een schuif waarmee de Molenbeek kon opgestuwd worden om het water naar hoger gelegen spaarbekkens te leiden. Die spaarbekkens waren voorzien van een noodoverlaat waar langs het water terug naar de Molenbeek kon stromen. Op het terrein bevond zich verder een netwerk van bufferbekkens en afvoergoten.

Door de slechte toestand van de bekkens, verbindingen en regelkunstwerken was het onmogelijk uit te maken waarlangs het water werkelijk stroomde en hoeveel er gebufferd werd tijdens periodes met verhoogde afvoer. 

Nieuwe bedding volgens principes van integraal waterbeheer

Als beheerder van de Molenbeek was de provincie Vlaams Brabant nauw betrokken bij 

Nieuwe bedding voor de molenbeek in Sint-Genesius-Rode

de uitwerking van het project door ontwerpbureau Immpact.

Het nieuwe vak van de beek werd haast volledig in open bedding aangelegd. De bestaande vismigratieknelpunten zijn opgelost en er werden geen nieuwe gecreëerd. Bovendien werden de buffermogelijkheden van het terrein optimaal benut.

De nieuw aangelegde bedding is licht meanderend. Ze heeft een lengte van ongeveer 600 meter vanaf de Termeulenstraat tot het Gemeentehuis. De nieuwe bedding heeft een ondiep getrapt profiel, met een bodembreedte die varieert tussen 1 en 3 meter. De bedding kon overal in onverstoorde, niet aangevulde, grond worden uitgegraven.

Dwars op de nieuwe bedding werden drie dijken aangelegd. Onder deze dijken loopt de Molenbeek door een betonnen vierkante koker met afmetingen 1 bij 1 meter. De dijken zelf hebben een breedte van 2 meter en een hoogte van maximaal 1,5 meter. Omdat de dijken gebouwd zijn met flauwe hellingen zijn ze onderaan ongeveer van 8 meter breed.

Zo is in het landschap een cascade gecreëerd van drie, door een lage gronddijk omsloten compartimenten, die onderling verbonden zijn met een knijpconstructie. De kruinhoogte van de ringdijken rond de drie buffergebieden bedraagt, van stroomopwaarts naar stroomafwaarts, 72.5 meter, 71.5 meter en 70,5 meter boven de zeespiegel.

Pagina's