Overstromingen en wateroverlast in het stroomgebied van de Motte

Het stroomgebied van de Motte is bijzonder gevoelig voor overstromingen en wateroverlast. Telkens als het fel regent, staan niet enkel de weilanden in de vallei onder water, maar ook verschillende straten. In de voorbije natte januarimaand was dat opnieuw het geval.

Een viertal jaar geleden hebben we de betrokken partijen samengebracht. Samen met de stad Aarschot, de gemeente Tielt-Winge en de watering van de Motbeek hebben we verschillende alternatieven onderzocht en de meest efficiënte geselecteerd.

Een aantal voorbereidende werken heeft de provincie in de voorbije jaren al uitgevoerd. Nu ligt het ontwerp van het eerste grote project op tafel.

>>> LEES MEER

 

Inrichting van een overstromingsgebied op de Tieltse Motte

Er kan heel wat water gebufferd worden langs de Tieltse Motte. De beek stroomt tussen het Hazenpad en de Dorpsstraat, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Hommelse beek, langs een laaggelegen weide, die aan de andere kant begrensd wordt door een oude tramdijk.

De provincie Vlaams-Brabant heeft reeds in 2012 de oeverwallen langs de Tieltse Motte verwijderd om dit terrein snel te kunnen inschakelen voor waterbuffering. Hierdoor kon het terrein tussen de waterloop en de vroegere tramdijk op een gecontroleerde manier overstromen.

Een volgende stap is het perceel zo in te richten dat er veel meer water op gestockeerd kan worden: alles samen zo'n 10.000 kubieke meter of 10 miljoen liter. Daarvoor zijn wel meer ingrijpende werken nodig, zoals de percelen op de rechteroever beschermen met een langsdijk en zorgen voor een regelbare schuifconstructie voor de opstuwing’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘De inrichting van dit overstromingsgebied kost zo’n 135.000 euro.

 

Andere maatregelen langs de waterlopen

Maar de inrichting van dit overstromingsgebied zal niet volstaan om alle problemen op te lossen. Daarom staan er nog meer projecten op het programma. Zo gaan we op korte termijn een gedempte meander herinschakelen.
Bij de aanleg van de autoweg E-314 werd het natuurlijke tracé van de Motte vervangen door een recht waterloopvak. Door de oude meander te herstellen, zal het water trager naar Rillaar stromen, en dat heeft dan een gunstig effect: de regen, die in Rillaar valt, is dan al voor een deel afgevoerd  vóór de hoogste piek van Tielt-Winge toekomt.
Het aangelegde rechte waterloopvak wordt niet gedempt Het blijft behouden om bij grote debieten als nevengeul ('bypass') te dienen.

Een ander probleemgebied is gesitueerd ter hoogte van Kortakker in Rillaar, en stroomafwaarts daarvan langs de Grote Motte, de Oude Motte en de Wielantsvliet.
Daar gaan we onderzoeken welke maatregelen nuttig en haalbaar zijn. Dat onderzoek is de eerste grote opdracht van de nieuwe ingenieur die we hebben aangesteld. Door maatregelen zelf te ontwerpen, willen we sneller en goedkoper werken.

 

Aarschot doet beroep op provinciale erosiecoördinator voor bestrijdingsmaatregelen

Hoewel de meeste problemen van wateroverlast het gevolg zijn van de snelle toevoer van water van verharde oppervlakten, kan ook het water dat van sterk hellende percelen afstroomt aanleiding geven tot water- en modderoverlast.

De meeste erosiegevoelige gemeenten in Vlaams-Brabant hebben ondertussen een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan.
De stad Aarschot besliste vorig jaar om ook zo'n plan te laten opmaken en daarvoor een beroep te doen op de provincie.

De erosiecoördinatoren van de provincie hebben ondertussen het plangebied afgebakend en de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht. In de volgende maanden zullen zij mogelijke oplossingen voorstellen.

Zodra het erosiebestrijdingsplan is goedgekeurd, kan de stad voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen 75 % subsidie krijgen van het Vlaams gewest. Wij doen daar nog eens 15 % bovenop, zodat de stad zelf maar 10 % voor eigen rekening moet nemen.

Tags: