De provincie Vlaams-Brabant geeft 343.271 euro aan 22 vernieuwende projecten in de welzijnssector in Asse, Haacht, Herent, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Opwijk, Tienen, Vilvoorde en Zemst. 

We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant

Dit jaar ontvangen 22 projecten uit Asse, Haacht, Herent, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Opwijk, Tienen, Vilvoorde en Zemst provinciale subsidies.

Gesubsidieerde projecten in 2016 >>> Lees meer

 

Organisatie

Project

Subsidiebedrag

VZW Rozemarijn, Tildonk (Haacht)

Inclusieve dagbesteding voor personen met een handicap in Engelenburcht, Tildonk. 

Samenwerkingsverband tussen ouders (vzw Honk) en zorgaanbieders (vzw Alvinnenberg - vzw Rozemarijn) voor een geïntegreerde en inclusieve dag-ondersteuning voor personen met een handicap.

24.750 euro

Villa N.J.A.M., Vilvoorde

Inrichting en aanpassing van een woning 

om jongvolwassenen met een mentale beperking en ASS tijdens de dag maximaal te stimuleren en toe te leiden naar een meer autonoom leven.   

24.750 euro

Aditi vzw, Vlaams-Brabant

Project: Zonder Blozen.

Creërenvan een multicultureel attitude- en reflectiespel voor zorgverleners en studenten om te leren complexloos en  open met cliënten te praten over ‘moeilijke’ thema’s als seksualiteit, intimiteit en relaties.

12.500 euro

Huize Levenslust vzw, Linter

Bouwen van een buurtgericht netwerk voor kwetsbare gezinnen. Er wordt ingezet op steungezinnen en vrijwilligers. 

24.750 euro

Tonuso vzw, Vilvoorde

Dagbestedingsproject Try-Out Vilvoorde (KLIK). KLIK is een dagbestedingsplek, waar jongeren mogen 'zijn'.

11.950 euro

Tonuso vzw, Vilvoorde

Kinderen uit de Knel. Het aanbod ‘Kinderen uit de knel’ is bedoeld om ouders in vechtscheiding te begeleiden. De kinderen zijn actief betrokken en vertellen aan hun ouders wat een scheiding in conflict met hen doet.

3.000 euro

AHASVERUS, Asse

Piloot-projekt SAM: Aanpassing en implementatie van de Systematische ActiveringsMethode (SAM) in Woonzorgcentra (WZC). Samenwerken aan welzijn van WZC-bewoners met stemmingsstoornissen.

5.000 euro

WZH Ambroos, Hofstade

Buddies bij jongdementie.

Personen met jongdementie kunnen naar dagverzorgingscentrum Nieuwenhuizen komen, onder begeleiding van een buddy/oppas

10.000 euro

De Maretak, vereniging voor chronische pijnpatiënten., Lubbeek

Kinderen van chronische pijnpatiënten.

Het bespreekbaar maken en het leren omgaan met de problematiek van chronische pijn voor ouders/grootouders en hun kinderen/kleinkinderen binnen de dagelijkse gezinssituatie en omgeving door het aanreiken van praktische tools.

3.500 euro

Regionaal expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo, Leuven

Het ontmoetingshuis jongdementie: de spil van zeven zorgcirkels jongdementie in de regio Leuven. Het is een huis van, voor en door gezinnen met jongdementie, waar zij de hele dag welkom zijn, kunnen deelnemen aan activiteiten en beroep doen op een professioneel begeleidingsaanbod en vrijwillige gastheren/vrouwen. 

14.000 euro

De Wereld van Indra, Opwijk

Rust, ruimte en geborgenheid om te groeien naar leren.

Uitwerken van een gepaste aanpak om jonge kinderen vanaf 6 jaar te ondersteunen bij hun persoonlijke en sociale groei door het aanbieden van een waaier aan activiteiten in een één op één begeleiding.

24.750 euro

Oostrem vzw, Herent

Intersectoraal samenwerkingsverband rond zorgondersteuning.

Goodpractices ontwikkelen vanuit een lerende omgeving, gesteund op het onderling uitwisselen van expertise en resulterend in een methodiek van integrale zorgtoeleiding vanuit het netwerk, binnen de regio Leuven.

24.750 euro

MPC Terbank vzw, heverlee

Mediawijsheid door jongeren met een beperking voor ouders en begeleiders.

Opzetten van een multi-actor project rond mediaopvoeding waarbij samen met de kinderen/jongeren materiaal wordt ontwikkeld dat als input wordt gebruikt voor de oudervorming en het begeleidersmateriaal.

12.821 euro

SEL GOAL, Leuven

Samen in beweging op één lijn.

Dit project beoogt het transitieproces van de partners in de eerste lijn in de zorgregio Leuven te faciliteren door de verschillende eerstelijnsstructuren naar mekaar te laten toegroeien, en een sterkere inhoudelijke afstemming, alsook doelmatigheidswinsten te bereiken, vertrekkend vanuit de werking aan de basis. 

20.000 euro

UC Leuven vzw, Leuven

Toolbox 'In gesprek over ethische kwesties' voor vrijwilligers.

Op een participatieve wijze wordt een toolbox “In gesprek over ethische kwesties” voor vrijwilligers ontwikkeld en geëvalueerd. De toolbox bevat activiteiten en instrumenten om verantwoordelijken voor vrijwilligers, en vrijwilligers zelf handvaten aan te reiken om ethische dilemma’s

7.500 euro

 

Totaal: 15 goedgekeurde algemene projecten voor een totaalbedrag van 224.021 euro

Verlengingen

Er werden ook werkingssubsidies verleend aan de volgende organisaties voor de verlenging van hun project in de welzijnssector dat wordt voortgezet in 2016.

 

Organisatie

Project

Subsidiebedrag

Bindkracht, Landen

VZW Bindkracht is een woon-en zorgproject voor 15 volwassen mensen met een beperking, gelegen te Landen. Bindkracht vertrekt vanuit een krachtgerichte visie waarbij de mogelijkheden van mensen zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden.

24.750 euro

Landelijke Kinderopvang, Wijgmaal

Taaltantes in de kinderopvang. 

Inzetten op actieve en bewuste taalstimulering bij baby’s en peuters in de kinderopvang. De systematiek zal verder en dieper geïmplementeerd worden door zowel professionelen als vrijwilligers (taaltantes) op te leiden.

24.750 euro

 

 

PraxisP-KU Leuven, Leuven

Implementatieproject voor de Magentabenadering in Vlaams-Brabant.

Consolideren van de pool van ouders-ervaringsdeskundigen die Magenta workshops begeleiden en het versterken van de kwaliteit van hun werk. Verder uitbouwen van het vormingsaanbod voor professionelen.

 

24.750 euro

CAW Oost-Brabant, Leuven

Terug Van Weggeweest.

Gedetineerden en hun directe sociale omgeving werken samen met hulpverleners aan het herstel, behoud en de versteviging van hun relatie. Project uitbreiden naar ex-gedetineerden en thuislozen in de afdeling Begeleid Wonen en naar de jongerenopvang.

12.500 euro

Gezinsbond, Vlaams-Brabant

Bijtanken over opvoeding.

Ouders, opvoeders de kans bieden deel te nemen aan gespreksgroepen op neutrale ontmoetingsplaatsen, waar ze onder begeleiding van een deskundige begeleider in gesprek gaan over allerhande opvoedingsvragen in hun eigen buurt. Tijdens dit tweede werkjaar ligt de nadruk op het thema 'straffen en belonen'

5.000 euro

Begeleid Wonen Tienen, Tienen

Kwetsbaar maar hoopvol. Opvoedingsverhalen die spreken.

Laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen uit de regio Tienen in de vorm van deskundig begeleide ouderpraatgroepen en kinderateliers. De ervaringen die deze gezinnen in de groepswerking opdoen, worden uitgeschreven in een opvoedingsboek

7.500 euro

Lokaal dienstencentrum Sint-Alexius, Tienen

ZorgBrug. Inspelen op de nieuwe, groter wordende doelgroep van ouderen met een verstandelijke beperking. Om zorg op maat te realiseren voor deze doelgroep is een verbinding tussen de ouderen- en gehandicaptenzorg nodig. De zorgcoach van ZorgBrug bevordert en coördineert samenwerking en expertise tussen beide sectoren en doet aan coaching/begeleiding van cliënt en/of mantelzorgers.

20.000 euro

Tags: