Bij hevige regenval dreigt de dorpskom van Gelrode te overstromen. Een bufferbekken in het Kloesbos kan wellicht al een belangrijke maatregel zijn om de overlast in het dorp te beperken . Een werkgroep kwam samen op mijn voorstel, en we brachten een plaatsbezoek.

In het centrum van Gelrode veroorzaken hevige of langdurige regenbuien vaak wateroverlast. De Vennebeek die op dat moment al overvol zit, kan het water dat van de hellingen van ’s Hertogenheide via het Kloesbos naar beneden stroomt niet bergen met als gevolg dat de beek buiten haar oevers treedt en percelen en huizen onder water dreigen te lopen. Bij de hevige regenval van juni 2016 moest zelfs de school ontruimd worden. 

Naast aandacht voor individuele beveiliging van woningen, het onderhoud van bestaande bufferbekkens, …. zou een oplossing er in kunnen bestaan om het water te bufferen in een bufferbekken in het Kloesbos. De plotse grote toestroom van water naar de Vennebeek zou zo gespreid kunnen worden in de tijd. 

Op vraag van enkele dorpsbewoners onder leiding van Caroline Van den bergh en Frans Deboes, brachten enkele specialisten samen met burgemeester André Peeters van Aarschot een plaatsbezoek. Zij onderzochten er de mogelijkheden voor de aanleg van een bufferbekken en van houthakseldammen. De technische dienst van Aarschot zal nu samen met medewerkers van de dienst waterlopen van de provincie en van Aquafin de nodige berekeningen maken en de haalbaarheid onderzoeken.

Tags: