De provincie Vlaams-Brabant, jouw stuwende partner naar een plaats waar het goed leven, werken en genieten is

 Als provincie staan we tussen het lokale en het Vlaamse niveau. We zijn daarom de ideale regisseur van het streekbeleid. Door partners te verbinden en expertise samen te brengen, pakken we complexe en regionale uitdagingen aan. Met een beleid op maat geven we een passend antwoord op verschillende regionale noden. Want wat een gemeente niet alleen kan, pakken we samen aan.

Onze strijdpunten voor de komende provincieraadsverkiezingen zijn:

 • Maximale investeringen in veilig FIETSverkeer & toerisme
 • Woningen op maat in een veilige buurt
 • Slim waterbeheer
 • Lokaal innovatief ondernemen en klimaatbeleid
 • Betere zorg en meer levenskwaliteit

Daarnaast blijven we ons verder engageren in innovatieve en lokale projecten, zorgen we ervoor dat onze inwoners kunnen onthaasten in eigen streek, en investeren we in veiligheid, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Kortom: we bouwen aan de toekomst van onze provincie. Aan een toekomst met meer levenskwaliteit in een samenleving waar iedereen mee is.

Wonen & ruimtelijke ordening

Onze ambitie is groot. We gaan voluit voor goed en betaalbaar wonen op maat van onze inwoners. Ons woonbeleid moet daarom nog verder uitgebreid worden. Daarbij denken we vooral aan hoe we wonen, maar waar we wonen is minstens even belangrijk.

Onze hoofdthema’s:

 • Goed en betaalbaar wonen op maat
 • Bouw- en renovatieloket
 • Sociale huisvesting
 • Kernverdichting in steden en leefbare dorpskernen

Hoe we wonen

Goed en betaalbaar wonen op maat van onze inwoners. Daar gaan we voor. Waar we aandacht aan besteden, zijn de vernieuwende woonvormen. We zorgen ervoor dat er in elk van onze gemeenten ruimte komt voor nieuwe woonvormen op maat van de bewoners, de gemeente én de toekomst. Denk maar aan kleinschalige woonunits voor ouderen of alleenstaanden in tuinen, starterswoningen en een betere benutting van bestaande gebouwen.

Om deze aangepaste woonbehoeften op te vangen, moeten steeds meer woningen gerenoveerd worden. Renoveerders vinden echter niet altijd hun weg in het kluwen van regels, adviezen en loketten. Daarom richten we een bouw- en renovatieloket op, waar iedereen terechtkan voor onpartijdig advies, financiële steun en begeleiding doorheen het hele renovatie- of bouwproces.

Om wonen betaalbaar te blijven houden voor iedereen, zetten we ook nog steeds in op sociale huisvesting. Om de achterstand in de sociale huisvesting te verminderen, investeerden we de voorbije legislatuur ongeveer 30 miljoen euro. We zetten dit beleid verder. Toch heeft sociaal wonen zijn imago niet mee. Wanneer een gemeente plannen heeft om nieuwe sociale woningen te bouwen, lokt dat hier en daar negatieve reacties uit bij de omwonenden. Om dat imago op te krikken, ondersteunen we zowel de gemeenten als de sociale huisvestingsmaatschappijen. We sporen hen aan om nieuwe sociale woningen te combineren met voorzieningen die een meerwaarde opleveren voor de buurt, zoals kinderopvang of een publiek park.

Waar we wonen

Waar we wonen is even belangrijk als hoe we wonen. De nabijheid van openbaar vervoer, veilige fietssnelwegen, scholen, winkels en werk zijn daarbij cruciaal. Door de kernen van onze steden te verdichten, kunnen meer woningen gebouwd worden op een beperkte oppervlakte. Rekening houdend met de privacy, de leefomgeving en de woonkwaliteit. Via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gaan we – in samenspraak met de gemeentebesturen – voor iedere woonkern na waar er ruimere bouwmogelijkheden zijn. Tegelijkertijd moeten de leefbare dorpskernen behouden blijven, met voldoende lokale voorzieningen, maar ook met kwaliteitsvol ingerichte openbare ruimten.

Mobiliteit

Naast goed en betaalbaar wonen, pakken we ook de mobiliteit aan. Mobiliteit moet niet alleen duurzamer worden, het moet opnieuw een basisrecht en vorm van vrijheid worden voor iedereen die dat wil. Ook voor minder mobiele mensen. Daarom toetsen we voortaan onze mobiliteit en publieke ruimte aan de 8 tot 80-regel. De maatregelen moeten goed zijn voor iedereen: van een 8-jarige tot een 80-jarige.

Onze hoofdthema’s:

 • Omslag van Koning Auto naar Koning Fiets
 • Beter openbaar vervoer en meer deelfiets- en deelautosystemen
 • Veiligere schoolomgeving
 • Slim verkeer dat klaar is voor de toekomst

Koning Fiets regeert

Elke maand kent onze provincie een nieuw filerecord. Om die fileknopen te ontwarren, zetten we verder in op de uitbouw van het fietsroutenetwerk. De fietssnelwegen zijn onlosmakelijk verbonden met onze provincie. Ze brengen je vlot en veilig over langere afstand waar je moet zijn.

Elke dag bouwen we in onze provincie aan dit netwerk. De voorbije jaren deden we veel voorbereidend werk met studies en onteigeningen. Fietsers moeten hier in de volgende legislatuur de vruchten van plukken. De voorbije vier jaar zorgden we alvast voor 60 kilometer nieuwe fietspaden of fietssnelwegen. De komende zes jaar gaan we voor 100 kilometer nieuwe fietssnelwegen:

 • F1: Antwerpen-Brussel
 • F3: Leuven-Brussel
 • F20: Halle-Brussel
 • F23: Leuven-Tienen
 • F25: Aarschot-Leuven
 • F27: Londerzeel-Aalst
 • F104: Lier-Aarschot
 •  F212: Asse-Brussel

Op die manier stimuleren we naast recreanten ook pendelaars om voor de fiets te kiezen en de auto wat meer te laten staan. Met het F-logo kregen de fietssnelwegen alvast een eigen identiteit. Zo zijn fietssnelwegen herkenbaar en klaar om massaal gebruikt te worden.

We zetten ook zwaarder in op comfortabele en veilige fietsverplaatsingen. Gemeenten die letterlijk drempels wegwerken voor voetgangers en fietsers (diepe goten, hoge borduren, slechte verlichting…), kunnen voortaan op de provincie rekenen voor advies en financiële ondersteuning.  En gemeenten die trage wegen herwaarderen, kunnen op onze financiële ondersteuning blijven rekenen. Ze zorgen voor meer veilige en vaak kortere verbindingen voor voetgangers en fietsers.

Veilige schoolomgevingen

Elk kind moet veilig met de fiets of te voet naar school kunnen. Daarom verhogen we de steun voor lesmaterialen rond verkeers- en mobiliteitseducatie op school, zorgen we voor overdekte, verlichte en diefstalveilige fietsenstallingen (ook op scholen zelf), snelheidsremmers, verlichting en kindvriendelijke en speelse inrichting van voetwegen op schoolroutes.

Openbaar vervoer

Om de verkeersknop in onze provincie aan te pakken, is naast de goede fietsinfrastructuur ook het openbaar vervoer een essentieel onderdeel.

Dat iedereen basisbereikbaarheid verdient, staat buiten kijf. We garanderen die nu al met onze Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV). Daar kan eender welke burger terecht voor een mobiliteitsoplossing op maat. Vooral senioren en personen met een handicap maken daar gebruik van. Diensten Aangepast Vervoer (DAV), maar ook Minder Mobielen Centrales (MMC), belbussen en gespecialiseerde taxidiensten kunnen voortaan rekenen op steun van onze provincie.

In landelijke gemeenten is het openbaar vervoer vaak minder uitgebouwd. Toch kunnen ook zij op ons rekenen voor de uitbouw van fiets- of autodeelsystemen. Zo stellen we hen testfietsen ter beschikking waarmee we voor het woon-werkverkeer van de inwoners de overstap van de auto naar de fiets promoten en vergemakkelijken. Onze luchtkwaliteit en gezondheid vaart er op die manier bij.

Toch hinken we in een aantal zaken nog achterop in vergelijking met andere West-Europese landen. Stiptere elektrische bussen, trams en treinen, meer aanbod en comfort, en toegankelijker openbaar vervoer voor minder mobiele mensen zijn onze uitdagingen. Hoog tijd dat we een tandje bijsteken. Zo is het Gewestelijk ExpresNet (GEN) en de nieuwe tramlijnen (BrabantNet) in en rond Brussel een must.

Auto

Om ervoor te zorgen dat onze dorpskernen leefbaar blijven en de verkeersveiligheid verhoogd wordt, moeten auto’s en het vrachtverkeer verstandig gekanaliseerd worden. Hoe? Door auto’s te weren op sluipwegen waar ze niet thuishoren, en hen te leiden naar de verbindingswegen, gewestwegen en autosnelwegen waar ze wel hun plaats verdienen.

Daarnaast komt de veiligheid van iedere weggebruiker op de eerste plaats. Daarom zien we liever een aparte groenfase voor voetgangers en fietsers aan kruispunten. Daardoor kunnen ze conflictvrij een kruispunt oversteken, waardoor hun veiligheid verhoogt en de bijna wekelijkse dodehoekongevallen dalen.

Slim verkeer

De technologische vernieuwing is bij mobiliteit in volle gang. Als provincie zetten we daar graag op in. Denk maar aan nieuwe deelfietsen en -auto’s, slimme verlichting op fietspaden, laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s, zelfrijdend openbaar vervoer en apps voor lifters.

Tot slot

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen. We hebben de taak om bovenlokale mobiliteitsproblemen streekgebonden aan te pakken. De (nieuwe) mobiliteitsmonitor helpt ons daarbij. De monitor geeft de nodige signalen aan de Vlaamse en federale overheid en biedt technische en financiële ondersteuning aan gemeentebesturen.

Verder blijven we erop hameren dat de Vlaamse mobiliteitsbudgetten evenwichtiger verdeeld moeten worden. Ondanks onze centrale ligging en nabijheid met de hoofdstad, werden we hier als provincie de voorbije jaren te stiefmoederlijk in behandeld(*).

Kortom, Vlaams-Brabant zal in de toekomst nog meer evolueren naar een samenleving waar fietsers, voetgangers en automobilisten elkaar (graag) zien.

* In Vlaams-Brabant ligt 22% van autosnelwegen en ringwegen in Vlaanderen. De voorbije jaren werd slechts 12% van de Vlaamse investeringen gepland in Vlaams-Brabant

 

Water, open ruimte, klimaat en duurzame ontwikkeling

Open ruimte en een goed klimaat zijn essentieel voor de voedselproductie en de lokale natuurkwaliteit, maar ook voor integraal waterbeheer en voor ontspanning en recreatie. Heropende waterlopen, zichtbare nieuwe waterstructuren (in het kader van overstromingspreventie) en inplanting van open rustplekken en groenelementen vergroten de geluksfactor en zo ook de levenskwaliteit van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook voor de generatie na ons.

Onze hoofdthema’s:

 • Overstromingen indijken
 • Open ruimte koesteren 
 • Innovatieve landbouw
 • Korte keten
 • Minder energieverbruik en hernieuwbare energie
 • Gezonde lucht
 • Duurzame ontwikkeling

Overstromingen inperken  

Ons klimaat verandert: periodes van hitte, hevigere neerslag en langere periodes van droogte zijn ons niet vreemd meer. Om een zorgeloze toekomst tegemoet te gaan, moet actie worden ondernomen. Een van de zaken is het slim beheren van onze waterlopen.

De voorbije jaren zetten we al zwaar in op de aanleg van wachtbekkens en het beheer van waterlopen om overstromingen tegen te gaan. Door waterlopen goed te onderhouden en extra ruimte te creëren voor tijdelijke waterberging bij hevige regenval, wordt de kans op overstromingen ingeperkt. Goede praktijkvoorbeelden en steun voor particuliere initiatieven helpen daarbij.

Woningen die in risicovolle gebieden liggen, moeten verder beschermd blijven wanneer waterlopen voor overlast zorgen of modderstromen de huizen bedreigen. Daarom zetten we in op waterrobuust bouwen en onderzoeken we voor elke streek hoe we met concrete ingrepen onze inwoners kunnen beschermen tegen modderstromen na hevige regenval. Onze wegen proper houden en vruchtbare grond op de akkers houden, doen we met erosiemaatregelen.

Verder steunen we lokale besturen bij de opmaak van hun hemelwaterplan. Dat plan is een visie over waar en hoe het hemelwater infiltreert, gebufferd en vertraagd afgevoerd wordt. Het is onze ambitie om de volgende legislatuur deze hemelwaterplannen uit te voeren.

In een provinciaal actieplan ten slotte zoeken wij ook naar oplossingen om onze provincie te wapenen tegen extreme droogteperiodes.

Open ruimte koesteren

De open ruimte levert heel wat voordelen op. Als provincie coördineren we dan ook projecten die bovenlokale natuurgebieden en boscomplexen in stand houden. We hechten daarbij ook veel belang aan de architecten van de open ruimte: onze land- en tuinbouwers. Naast het vrijwaren van de ruimte die ze nodig hebben om te ondernemen, steunen we hen ook met praktijkonderzoek en de overschakeling naar nieuwe teelten.

Minder voedselkilometers

De productie van voedsel dichter bij de consumenten brengen, daar gaan we voor. Door hoeve- en streekproducten te ondersteunen, dragen we daartoe bij. Brussel wordt daarbij als grote afzetmarkt gezien voor bio- en streekproducten uit onze provincie, waardoor producent en consument rechtstreeks met elkaar in contact worden gebracht.

Volop voor hernieuwbare energie

We denken niet alleen aan de levenskwaliteit van de mensen vandaag, maar ook aan de toekomstige generaties. We beseffen dan ook dat we moeten overschakelen naar hernieuwbare bronnen. Daarom stemmen we ons ruimtelijk beleid hierop af. We focussen op het verlagen van het energieverbruik door onze woningen, bedrijven en publieke ruimten te verbeteren. Volgens de huidige technologische inzichten kunnen we vooral inzetten op een mix van zonnepanelen, grondwarmte, windturbines en biomassacentrales. Samenwerking met alle betrokken actoren is hierbij essentieel om het verschil te maken.

Gezonde lucht

Gezonde lucht, dat willen we allemaal. Maar we kunnen niet plots alle vervoer verbieden of alle dieselmotoren wegtoveren. De afgelopen decennia is de uitstoot van de industrie sterk afgenomen. Mede daardoor is er nu relatief veel milieuwinst te boeken in de uitstoot van het verkeer en in gebouwverwarming. We dragen waar mogelijk dan ook bij tot een stapsgewijze verbetering. Zo bundelen we goederenstromen en stimuleren we het vervoer via de binnenvaart. Met minder energieverbruik, alternatieve energieproductie en CO2-uitstootreductie, krijgen we gezondere lucht en dragen we ons steentje bij tot de klimaatproblematiek.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid mag niet enkel weggelegd zijn voor de welgestelden. We zorgen ervoor dat het provinciaal klimaatbeleid toegankelijk is voor iedereen, ook voor wie het minder breed heeft. Daarom moedigen we het provinciebestuur aan om zich aan te sluiten bij de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. Tegen 2030 moeten 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen behaald worden. Die integreren wij breed in onze provincie bij de uitoefening van provinciale bevoegdheden. Hiermee willen we onze regio verzekeren van een duurzame en veerkrachtige toekomst waarbij we ons ook verbinden om niemand achter te laten.

Innovatie en economie

We bevinden ons in een tijdperk dat zich kenmerkt door een grote technologische (r)evolutie. Onze regio’s kunnen niet achterblijven. Onze steden en gemeenten zijn en worden elke dag steeds meer een laboratorium van innovatie. Een laboratorium dat aantrekkelijk is voor iedereen die op zoek is naar vernieuwing.

Onze hoofdthema’s:

 • Slimme steden en gemeenten
 • Gemeentebesturen slim ondersteunen
 • Bedrijven en overheden meer samenbrengen
 • Evenwicht bewaren tussen economie en leefbaarheid bij nationale luchthaven

Slimme steden en gemeenten

In onze digitale wereld zijn zoveel data beschikbaar die relevant kunnen zijn voor het beleid. Deze data blijven op dit moment nog te veel onbenut. Daarom gaan we voor toepassingen die ten dienste staan van onze steden en gemeenten. Om de data ten volle te benutten, stellen we onze IT-expertise ter beschikking aan onze inwoners, onze lokale overheidsdiensten en bedrijven. We denken hierbij aan geïntegreerde en beschermde data – met respect voor privacy – om de leef- en werkomgeving van onze inwoners veilig, duurzaam en efficiënt te organiseren.

Daarnaast gaan we zelf meer aan de slag om toepassingen te ontwikkelen die ten dienste staan van de steden en dorpen van de toekomst. Denk maar aan:

 • Een app die waarschuwt voor hevige regenval en burgers aanspoort om buffercapaciteit te creëren door preventief hun regenwaterput grotendeels leeg te pompen
 • Een sneller internet voor iedereen en gebruiksvriendelijke digitale overheidsloketten

 Gemeentebesturen slim ondersteunen

Als bovenlokaal bestuur helpen we de gemeentebesturen om complexe problemen gezamenlijk aan te pakken om zo alles efficiënter te laten verlopen. Een belangrijk instrument is ‘open data’ aanbieden aan gemeentebesturen. Zo kunnen ze hun belangrijkste maatschappelijke noden eenvoudig opsporen en vergelijken met andere besturen, bijvoorbeeld bijkomende kinderopvang en scholen, bouw en exploitatie crematoria, veiligheidsopleidingen PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding), ICT-ondersteuning via VERA (Vlaams-Brabants steunpunt e-government).

Het provinciebestuur moet de gemeenten nog meer versterken in hun eigen keuzes en ter beschikking staan om infrastructuur op streekniveau te ondersteunen en te coördineren. Met deze ondersteuning helpen we gemeenten om tijdig hun toekomstige maatschappelijke noden te ontdekken.

Bedrijven en overheden meer samenbrengen

We geloven dat wanneer we samenwerken, we meer kunnen realiseren. Daarom brengen we bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om innovatie te stimuleren. We ondersteunen projecten in onze speerpuntsectoren die voor Vlaams-Brabant een meerwaarde bieden. Zo staat onze provincie bijvoorbeeld bijzonder sterk in de sector van medische spitstechnologie. Maar ook onze innovatieve voedingsindustrie, de creatieve sector, de slimme logistiek en de technologie voor een klimaatneutrale samenleving zijn grote troeven voor Vlaams-Brabant die we waar mogelijk nog willen versterken.

Nationale luchthaven: evenwicht tussen economie en leefbaarheid

De nationale luchthaven van Zaventem is een grote troef voor onze provincie. Onze luchthaven is - na de haven van Antwerpen – de tweede belangrijkste economische poort van het land. Vele inwoners van onze provincie verdienen er rechtstreeks of onrechtstreeks hun brood mee. We kiezen daarom voor een duurzaam toekomstproject voor de luchthaven, waarbij een reëel evenwicht tot stand komt tussen de economische tewerkstellingskansen die de luchthaven biedt én de leefbaarheid en de levenskwaliteit van de omwonenden. Dat evenwicht houdt in dat de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven zich situeert binnen de huidige grenzen van het luchthavendomein.

Een uitbreiding van de infrastructuur met een verlenging van startbaan 25L komt er voor ons dus niet. Dat zou de leefbaarheid van een aantal dorpskernen rechtstreeks in het gedrang brengen. Bovendien moet er dringend een evenwichtige verdeling komen van de lasten en de lusten van de luchthaven tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Het gaat niet dat de luchthaven het visitekaartje is van de hoofdstad van Europa, maar dat alle geluidslast op Vlaams-Brabant wordt afgewimpeld. We blijven er met het provinciebestuur op toezien dat de geluidslast eerlijk wordt verdeeld.

Vrije tijd

Onze hoofdthema’s:

 • Onthaasten in eigen streek
 • Ontspannen, spelen en sporten in onze provinciedomeinen
 • Vlaamse rand met karakter versterken
 • Provinciale uitleendienst verder uitbouwen

Onthaasten in eigen streek

In ons drukke bestaan is het essentieel dat iedereen in onze provincie zich kan onthaasten. Vlaams-Brabanders weten dat al lang. Onze provincie kent heel veel mooie plaatsen om te ontdekken en te vertoeven.  Het mag dan ook geen verrassing zijn dat we heel wat toeristen hebben in onze provincie. Het aantal overnachtingen in onze provincie is de laatste jaren flink gestegen. Daarom blijven we verder werk maken van mooie netwerken voor fietsers en wandelaars. Ook het zakentoerisme neemt – gezien onze centrale ligging – jaar na jaar toe. Hier spelen we uiteraard graag op in.

Verder houden we het erfgoed uit ons rijk verleden in stand om inwoners en extra bezoekers ervan te laten genieten.

Ontspannen, spelen en sporten

In onze groene provinciedomeinen begroeten wij jaarlijks een half miljoen bezoekers. Dit aanbod verhogen we graag verder, door onze domeinen te voorzien van trekkershutten en kampeerplaatsen. Daarnaast zetten we onze natuurgebieden graag open voor publiek, zodat iedereen er optimaal van kan genieten en nieuwe energie kan opdoen.

Vlaamse rand met karakter behouden

Na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde blijven we inzetten op het behoud van het Vlaams karakter. Dankzij de provinciale werking in de Vlaamse Rand en de samenwerking met vzw De Rand krijgt het Nederlandstalige verenigingsleven onmisbare kansen om zich te ontplooien. Daardoor stimuleren we zoveel mogelijk mensen om Nederlands te leren. Nederlands kennen zorgt ervoor dat je het gesprek kan aangaan met je buren, de leerkracht van je kinderen, de dokter, bakker en beenhouwer. Het zorgt er ook voor dat je kansen op de arbeidsmarkt groter worden. voor gemeenten buiten de Vlaamse Rand met veel anderstaligen voorzien we hetzelfde aanbod en dezelfde ondersteuning.

Daarnaast bouwen we meer betaalbare en duurzame woningen in de Vlaamse Rand. We kunnen niet aanvaarden dat jonge gezinnen of alleenstaanden geen betaalbare woning vinden in eigen streek. Prioritair zijn daarbij de gemeenten met de grootste woningnood.

Ook de achterstand die we hebben bij plaatsen in welzijnsvoorzieningen is onaanvaardbaar. We geven zorginstellingen financiële steun om bijkomende plaatsen te creëren. Waar het moet, bouwen we zelf. We brengen daarbij wonen en zorg dichter bij elkaar.

Provinciale uitleendienst

Vandaag beheert de provincie drie uitleenposten: Leuven, Bekkevoort en Asse. Via onze uitleendienst kunnen verenigingen gratis professioneel materiaal ontlenen. Om een betere regionale spreiding te krijgen, moet er in de volgende legislatuur dringend werk gemaakt worden van een vierde uitleenpost in de regio Halle-Vilvoorde.

Veiligheid

Investeren in jouw veiligheid

Het provinciaal opleidingscentrum voor politie, brandweer en ziekenvervoer in Asse heeft 470.000 opleidingsuren per jaar. Het provinciaal instituut is dus een onmisbare speler geworden voor de opleiding van hulpverleners. Daarom blijven we hierin investeren. Al moeten we een stap verder gaan in onze dienstverlening en bereid zijn een grotere rol op te nemen in de organisatie van de hulpverlening en het beheer van crematoria. Ook door bijvoorbeeld de brandweer in grotere regio’s te hervormen op provinciaal niveau. Op die manier kan met minder kosten een betere dienstverlening gegarandeerd worden.

Onderwijs

We zetten in op iedereen en zorgen ervoor dat de talenten van ieder kind maximaal ontplooid kunnen worden. Met onze scholen De Wijnpers, het PISO en De Sterretjes bieden we specifiek onderwijs aan dat niet door lokale overheden of het vrije initiatief wordt aangeboden. Het stijgend aantal leerlingen van die provinciale scholen bewijst dat we dit aanbod op peil moeten houden en versterken. Ze worden ingericht tot hedendaagse campussen die ook voor de buurt en voor verenigingen een meerwaarde bieden.

Europa en verder

Europa

Onze provincie omarmt de Europese hoofdstad met haar internationaal karakter. We stimuleren en starten internationale samenwerkingsverbanden waarbij we onze positie als unieke kennisregio versterken. We geloven dan ook in de provincie als hefboom om deze internationale samenwerking om te vormen tot Europese projecten. Zo spelen we de nabijheid van Brussel uit om Europese middelen naar onze provincie te halen. We blijven als provinciebestuur het voortouw nemen om samenwerkingsverbanden met andere sterke regio’s – binnen en buiten Europa – verder uit te bouwen.

Ontwikkelingssamenwerking

Solidariteit is essentieel voor onze provincie. We blijven 0,7% van ons budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Meer dan ooit moet daarbij de nadruk liggen op samenwerking en het versterken van de lokale weerbaarheid in het Zuiden, in de geest van de doelstellingen die bepaald werden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

We ondersteunen concrete projecten die zorgen voor echte samenwerking tussen Noord en Zuid en bouwen verder op de goede ervaringen die we hebben met projecten die we zelf met Vlaams-Brabantse partners hebben opgezet.​