Vijf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Platteland Plus programma samen 446.000 euro provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Averbode, Asse, Langdorp, de 5 Demergemeenten, Zuid-Dijleland en de Hagelandse heuvels.

We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor  een dynamisch platteland. Het Platteland Plus programma is hiervoor een belangrijke hefboom. 

Volgende plattelandsprojecten krijgen steun van de provincie en Vlaanderen:

 • Abdij Averbode: versterken toeristisch-educatieve plattelandsbeleving Merode door Averbodium vzw
 • Hoeve Heierveld door MPC Sint-Franciscus in Asse
 • Langdorpse babbelzolder door het Hof van Vlaanderen vzw
 • Ontmoet de Demer door Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
 • Wandelen (net)werkt. Een streekplatform voor toeristische ambassadeurs op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Zuid-Dijleland door Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Voor de uitleg van de projecten zie lees meer >>> Overzicht goedgekeurde projecten

Abdij Averbode: versterken toeristisch-educatieve plattelandsbeleving Merode

Inhoud:

Het project wil het toeristisch-educatief aanbod in en rond de abdij van Averbode – als poort naar het Merodegebied – logistiek en inhoudelijk versterken. Er wordt een kwaliteitsvol en interactief aanbod uitgewerkt dat bezoekers aanzet om het platteland in de regio te ontdekken. Er worden subsidies gevraagd voor:

 • Een onthaalbord met info over de verankering binnen het Merodegebied;
 • Een grote maquette van de abdijsite en haar functies;
 • Infodragers, interactieve schermen, audiovisuele apparatuur;
 • De inrichting van het toeristisch infopunt Merodegebied;

Totale projectkost: 177.471,43 euro
Ontvangen subsidie: 115.356,43 euro


Hoeve Heierveld

Inhoud

Het MPC Sint-Franciscus verleent zorg voor mensen met een handicap. De promotor wil met hun doelgroep een kleine zorgboerderij met B&B uitbaten om groene zorg te bieden aan personen met een handicap en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de buurt, toeristen, onderwijs, sociale economie en andere doelgroepen/ Door de zorgboerderij kan men werk- en dagbesteding bieden. Workshops hebben een agogische meerwaarde, maar kunnen ook streekproducten vervaardigen zoals de historische Assekoek. Er worden subsidies gevraagd voor:

 • De restauratie van het bakkershuis;
 • De aanleg van een pick nick plaats;
 • De aanleg van het terrein;

Totale projectkost: 154.100 euro
Ontvangen subsidie: 100.165 euro


Langdorpse babbelzolder

Inhoud

Het project omvat de afwerking en inrichting van de zolderruimte van het pand  ‘Het  Hof van Vlaanderen’ te Langdorp. Het zolderproject maakt deel uit van vzw arbeidszorgproject Het Hof van Vlaanderen.  Personen met een verstandelijke beperking werken dagelijks een volledig of een half dagdeel in de dorpswinkel met kleine bakkerij en –herberg. Met de afwerking en inrichting van de zolderruimte zet het arbeidszorgproject maximaal in op de verdere uitbreiding van Groene Zorg in plattelandsontwikkeling en op krachtlijnen van Strategisch Plan Demervallei, Sigmaplan Demervallei en project De Merode. Er worden middelen gevraagd voor:

 • De plaatsing van de zoldertrap met balustrade;
 • De afwerking van trapruimte en plafond;
 • De vloerbekleding, bekabeling, verwarming, verlichting, binnendeuren en verfwerken;
 • Multimedia;

Totale projectkost: 17.086,66 euro
Ontvangen subsidie: 11.106,33 euro


Wandelen (net)werkt. Een streekplatform voor toeristische ambassadeurs op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Zuid-Dijleland

Inhoud

Toerisme Vlaams-Brabant vzw wenst in het Hageland en de Groene Gordel een formele samenwerking op te richten met lokale ondernemers en partners die een toeristische ambassadeursrol willen opnemen bij één van de bestaande wandelnetwerken. Binnen deze projectaanvraag, dat als pilootproject zal fungeren, focust men op een streekplatform voor het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en anderzijds voor het wandelnetwerk Zuid-Dijleland. Het streekplatform is erop gericht om ondernemers en partners te laten samenwerken, wat zorg voor een grotere bewustmaking, synergiën, uniforme communicatie en quick wins om finaal te leiden tot een grotere economische meerwaarde van het wandelproduct en een economische return voor de toeristische regio’s. De rol van de partners zal worden geformaliseerd in een ambassadeurschap voor het wandelnetwerk en de toeristische regio. Er worden middelen gevraagd voor:

 • Het opzetten van de streekplatformen;
 • De ondersteuning van het ambassadeurschap;

Totale projectkost: 102.615,72 euro
Ontvangen subsidie (waarvan deel reserve): 66.700,22 euro


Ontmoet de Demer

Inhoud

De Demervallei van Diest tot Werchter kent een bijzonder potentieel voor toeristisch-economische ontwikkeling op basis van de natuur- en cultuurwaarden van het gebied. Vandaag zijn er reeds verschillende initiatieven en plannen, die in een breed en intersectoraal overleg werden gebundeld in een overkoepelende visie. Met dit dossier wordt een eerste stap in de uitvoering van deze visie gerealiseerd door op vijf strategische plaatsen in het gebied ontmoetingsplaatsen te realiseren. Deze plaatsen zullen letterlijk en figuurlijk bakens vormen in het landschap die het verhaal van de Demervallei bij de bezoeker brengen. De ontwikkeling van deze onthaalbakens ontsluit het landschap met aandacht voor de kwetsbaarheid van het gebied, en brengt tegelijk een vernieuwend element van beleving in de vallei. Door het engagement van verschillende partners in het project is het project duurzaam en vormt het een eerste aanzet naar een ontwikkeling op lange termijn van een op toerisme en recreatie gerichte economie van deze plattelandsregio. Er worden middelen gevraagd voor:

De subsidie wordt aangewend voor het ontwerp en de realisatie van de 5 ontmoetingsplaatsen in de Demervallei. Per locatie wordt de ontwikkeling van een ‘landschapsbaken’ voorzien en infrastructuur om de onthaalfunctie van de locaties te verzekeren.  De opdracht voor ontwerp en uitvoering op het terrein zal via een gunningsprocedure aan een opdrachtnemer worden toegekend.

Totale projectkost: 299.609,50 euro
Ontvangen subsidie: 194.746,17 euro


 

Tags: